متن شعر

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد
ز قعر او چه گوهر حاصل آمد

تعداد دفعات مشاهده: 281