متن شعر

شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را

شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را
زیرا جماع مرده تن را کند فسرده
میران و خواجگانشان پژمرده است جانشان
دررو به عشق دینی تا شاهدان ببینی
بخشد بت نهانی هر پیر را جوانی
خامش کنی وگر نی بیرون شوم از این جا
 
چون با زنی برانی سستی دهد میان را
بنگر به اهل دنیا دریاب این نشان را
خاک سیاه بر سر این نوع شاهدان را
پرنور کرده از رخ آفاق آسمان را
زان آشیان جانی اینست ارغوان را
کز شومی زبانت می​پوشد او دهان را
تعداد دفعات مشاهده: 86