متن شعر

جدت ورق زمانه از جور بشست

جدت ورق زمانه از جور بشست
عدل پدرت سلسلها کرد درست

ای بر تو قبای جاهشان آمد چست
هان تا چه کنی که نوبت دولت تست

تعداد دفعات مشاهده: 275