متن شعر

پروانه به شمع گفت: عیدِ تو خوش است

پروانه به شمع گفت: عیدِ تو خوش است
قربانم کن که من یزیدِ تو خوش است

هم وعدهٔ تو خوش و وعید تو خوش است
تو شاهدِ ما و ما شهیدِ تو خوش است

تعداد دفعات مشاهده: 197