متن شعر

ساقیا برخیز و می در جام کن

ساقیا برخیز و می در جام کن
نام رندی را بکن بر خود درست
چرخ گردنده تو را چون رام شد
آتش بی​باکی اندر چرخ زن
مذهب زناربندان پیشه گیر
 
وز شراب عشق دل را دام کن
خویشتن را لاابالی نام کن
مرکب بی​مرکبی را رام کن
خاک تیره بر سر ایام کن
خدمت کاووس و آذرنام کن
تعداد دفعات مشاهده: 164