متن شعر

هر آن دل​ها که بی​تو شاد باشد

هر آن دل​ها که بی​تو شاد باشد
چو مرغ خانگی کز اوج پرد
چه ماند صورتی کز خود تراشی
چه ماند هیبت شمشیر چوبین
تو عهدی کرده چون روح بودی
اگر منکر شوی من صبر دارم
 
چو خاشاکی میان باد باشد
چو شاگردی که بی​استاد باشد
بدان شاهی که حوری زاد باشد
به شمشیری که از پولاد باشد
ولیکن کی تو را آن یاد باشد
بدان روزی که روز داد باشد
تعداد دفعات مشاهده: 44