متن شعر

ای عربده کرده دوش با من

ای عربده کرده دوش با من
ای جان به حق وصال دوشین
گر با تو ز من بدی بگفتید
 
می خورده و کرده جوش با من
در خشم چنین مکوش با من
با بنده بگو مپوش با من
تعداد دفعات مشاهده: 140