متن شعر

بر همچو زنی لب لعاب افشان را

بر همچو زنی لب لعاب افشان را
در حالت اعراض و خوشی احسان را

خواهم به تماشاگه خلق آورمت
چون مسخره کاورد برون طفلان را

تعداد دفعات مشاهده: 220