متن شعر

یک روی به صد روی همی باید دید

یک روی به صد روی همی باید دید
یک چیز، ز هر سوی، همی باید دید

پس هژده هزار عالم و هرچه دروست
اندر سر یک موی، همی باید دید

تعداد دفعات مشاهده: 222