متن شعر

فخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد

فخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد
ای ز نوشانوش بزمت هوش​ها بی​هوش باد
چون زنان مصر جان را دست و دل مجروح باد
ساقیا از دست تو بس دست​ها از دست شد
مغز ما پرباد باد و مشک ما پرآب باد
شاه خوبان میر ما و عشق گیراگیر ما
سرکشیم و سرخوشیم و یک دگر را می​کشیم
 
چشم تو مخمور باد و جان ما خمار باد
وی ز جوشاجوش عشقت عقل بی​دستار باد
یوسف مصری همیشه شورش بازار باد
مست تو از دست تو پیوسته برخوردار باد
باد ما را و آب ما را عشق پذرفتار باد
جان دولت یار ما و بخت و دولت یار باد
این وجود ما همیشه جاذب اسرار باد
تعداد دفعات مشاهده: 62