متن شعر

امشب ای دلدار مهمان توییم

امشب ای دلدار مهمان توییم
هر کجا باشیم و هر جا که رویم
نقش​های صنعت دست توییم
چون کبوترزاده برج توییم
حیث ما کنتم فولوا شطره
هر زمان نقشی کنی در مغز ما
همچو موسی کم خوریم از دایه شیر
ایمنیم از دزد و مکر راه زن
زان چنین مست است و دلخوش جان ما
گوی زرین فلک رقصان ماست
خواه چوگان ساز ما را خواه گوی
خواه ما را مار کن خواهی عصا
گر عصا سازیم بیفشانیم برگ
عشق ما را پشت داری می کند
سایه ساز ماست نور سایه سوز
هم تو بگشا این دهان را هم تو بند
 
شب چه باشد روز و شب آن توییم
حاضران کاسه و خوان توییم
پروریده نعمت و نان توییم
در سفر طواف ایوان توییم
با زجاجه دل پری خوان توییم
ما صحیفه خط و عنوان توییم
زانک مست شیر و پستان توییم
زانک چون زر در حرمدان توییم
که سبکسار و گران جان توییم
چون نباشد چون که چوگان توییم
دولت این بس که به میدان توییم
معجز موسی و برهان توییم
وقت خشم و جنگ ثعبان توییم
زانک خندان روی بستان توییم
زانک همچون مه به میزان توییم
بند آن توست و انبان توییم
تعداد دفعات مشاهده: 154