متن شعر

رقص

رقص

شکفتی همچو گل در بازوانم
درخشیدی چو می در جام جانم
به بال نغمه آن چشم وحشی
کشاندی تا بهشت جاودانم


تعداد دفعات مشاهده: 344