متن شعر

قاف

قاف

و قاف
حرف آخر عشق است
آنجا که نام کوچک من
آغاز می شود !
تعداد دفعات مشاهده: 190