متن شعر

گر تو کنی روی ترش زحمت از این جا ببرم

گر تو کنی روی ترش زحمت از این جا ببرم
عبس وجها سندی کان سناه مددی
زنده نباشد دل من گر به مهش دل ندهم
مبسمه بلبلنی عابسه زلزلنی
گر کژی آرم سوی او همچو کمان تیر خورم
بارحتی فکرته هیجنی قلقلنی
گر پی رایش نروم باد گسسته رگ من
ظلت به مقتنیا مرتزقا مجتنیا
چونک شکارش نشوم خواجه یقین دان که سگم
کنت ثقیلا کسلا خففنی جذبته
گفتم بسته​ست دلم گفت منم قفل گشا
رو سخن کار مگو کز همه آزاد شدم
 
گر تو میی من قدحم ور ترشی من کبرم
کل هوی یهویه ذاک جمیل و کرم
عقل ندارد سر من گر ز نباتش نچرم
ما شطه شیبنی غیبته الف هرم
ور هنر آرم سوی او عرضه کنم بی​هنرم
قمت اطوف سکرا مغتنما حول حرم
ور سوی بحرش نروم باد شکسته گهرم
نخله خلد نبتت وسط ریاض و ارم
چون پی اسپش ندوم خواجه یقین دان که خرم
نمت علی قارعه عاصفنی سیل عرم
گفتم کشتی تو مرا گفت من از تو بترم
رو سخن خار مگو چون همه گل می سپرم
تعداد دفعات مشاهده: 42