متن شعر

ای جان عزیز تن بباید پرداخت

ای جان عزیز تن بباید پرداخت
گر با غم عشق و عاشقی خواهی ساخت


اندر دل کن ز عشق خواری و نواخت
با روی نکو چو عاشقی خواهی باخت

تعداد دفعات مشاهده: 237