متن شعر

خداوندا، به ارواح بزرگان

خداوندا، به ارواح بزرگان
که یوسف را نگه داری ز گرگان

بزرگش دار در دانش چو یوسف
عزیز مصر گردانش چو یوسف

برنجش را ز باد غم مکن پست
به خواری دشمنانش را ببر دست

به پیش خواجه رونق بخش و نورش
مدار از سایهٔ این خواجه دورش

تعداد دفعات مشاهده: 375