متن شعر

کردیم هر آن حیله که عقل آن دانست

کردیم هر آن حیله که عقل آن دانست
تا راه توان به وصل جانان دانست

ره می‌نبریم و هم طمع می نبریم
نتوان دانست، بو که نتوان دانست

تعداد دفعات مشاهده: 716