متن شعر

مرا جویی و از من دور مانی

مرا جویی و از من دور مانی
چو دل گرمی کنم رنجور مانی

تعداد دفعات مشاهده: 339