متن شعر

چند روی بی​خبر آخر بنگر به بام

چند روی بی​خبر آخر بنگر به بام
تا قمری همچو جان جلوه شود ناگهان
از هوس عشق او چرخ زند نه فلک
چون به تجلی بتافت جانب جان​ها شتافت
گفت جهان سلیم چیست خبر ای نسیم
 
بام چه باشد بگو بر فلک سبزفام
صد مه و صد آفتاب چهره او را غلام
وز می او جان و دل نوش کند جام جام
باده جان شد مباح خوردن و خفتن حرام
گفت ندارم ز بیم جز نفسی والسلام
تعداد دفعات مشاهده: 120