متن شعر

لعلت به صواب هیچ کس دم نزند

لعلت به صواب هیچ کس دم نزند
رای شکری با همه عالم نزند

وین نادرهتر که چشم تو از شوخی
صد تیر زند که چشم بر هم نزند

تعداد دفعات مشاهده: 121