متن شعر

اصمعی میرفت در راهی سوار


اصمعی میرفت در راهی سوار
دید کناسی شده مشغول کار


نفس را میگفت ای نفس نفیس
کردمت آزاد از کار خسیس


هم ترا دایم گرامی داشتم
هم برای نیک نامی داشتم


اصمعی گفتش تو باری این مگوی
این سخن اینجا در آن مسکین مگوی


چون تو هستی در نجاست کارگر
آن چه باشد در جهان زین خوارتر


گفت باشد خوارتر افتادنم
بر در همچون توئی استادنم


هرکه پیش خلق خدمتگر بود
کار من صد بار ازو بهتر بود


گرچه ره جز سر بریدن نبودم
گردن منت کشیدن نبودم

تعداد دفعات مشاهده: 157