متن شعر

آخر ای دلبر تو ما را می نجویی اندکی

آخر ای دلبر تو ما را می نجویی اندکی
آخر ای مطرب نگویی قصه دلدار ما
گر بدی گفتند از من من نگفتم بد تو را
در جمال و حسن و خوبی در جهانت یار نیست
این غزل را بین که خون آلود از خون دل است
 
آخر ای ساقی ز غم ما را نشویی اندکی
گر نگویی بیشتر آخر بگویی اندکی
این قدر گفتم که یارا تنگ خویی اندکی
شکرستانی ولیکن ترش رویی اندکی
بوی خون دل بیابی گر ببویی اندکی
تعداد دفعات مشاهده: 515