متن شعر

ای یاد تو آفت سکون دل من

ای یاد تو آفت سکون دل من
هجر و غم تو ریخته خون دل من

من دانم و دل که در فراقت چونم
کس را چه خبر ز اندرون دل من؟

تعداد دفعات مشاهده: 139