متن شعر

آتش به سفال برنهادی ز نخست

آتش به سفال برنهادی ز نخست
پس با خاکم به در برون رفتی چست

با این همه باد کبر کاندر سر تست
از آب سبو کی آیدم با تو درست

تعداد دفعات مشاهده: 258