متن شعر

کسی که عاشق آن رونق چمن باشد

کسی که عاشق آن رونق چمن باشد
حدیث صبر مگویید صبر را ره نیست
چو عشق سلسله خویش را بجنباند
به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد
اگر چو شیر شوی عشق شیرگیر قویست
وگر به قعر چهی درروی برای گریز
وگر چو موی شوی موی می​شکافد عشق
امان عالم عشقست و معدلت هم از اوست
خموش کن که سخن را وطن دمشق دلست
 
عجب مدار که در بی​دلی چو من باشد
در آن دلی که بدان یار ممتحن باشد
جنون عقل فلاطون و بوالحسن باشد
وگر درونه صد برج و صد بدن باشد
وگر چه پیل شوی عشق کرکدن باشد
چو دلو گردن از او بسته رسن باشد
وگر کباب شوی عشق باب زن باشد
وگر چه راه زن عقل مرد و زن باشد
مگو غریب ورا کش چنین وطن باشد
تعداد دفعات مشاهده: 46