متن شعر

گر زانکه بود دل مجاهد با تو

گر زانکه بود دل مجاهد با تو
همرنگ شود فاسق و زاهد با تو

تو از سر شهوتی که داری، برخیز
تا بنشیند هزار شاهد با تو

تعداد دفعات مشاهده: 116