متن شعر

در دل ز طرب شکفته باغیست مرا

در دل ز طرب شکفته باغیست مرا
بر جان ز عدم نهاده داغیست مرا


خالی ز خیالها دماغیست مرا
از هستی و نیستی فراغیست مرا

تعداد دفعات مشاهده: 343