متن شعر

کلام عاقل و جاهل به گوش یکدیگر

کلام عاقل و جاهل به گوش یکدیگر
چو نیک بنگری از روی تجربت بادست

همین به باغ ننالند بلبلان از زاغ
که زاغ نیز هم از بلبلان به فریادست

تعداد دفعات مشاهده: 254