متن شعر

پروانه به شمع گفت: من بیش از تو

پروانه به شمع گفت: من بیش از تو
خون میگریم به درد بر خویش از تو

چون تو سر زندگی نداری اینجا
در پای تو مُردم و شدم پیش از تو

تعداد دفعات مشاهده: 200