متن شعر

هشیار شدم ساقی دستار به من واده

هشیار شدم ساقی دستار به من واده
نیمی بخور ای ساقی ما را بده آن باقی
ای فتنه مرد و زن امشب در من بشکن
خواهی که همه دریا آب حیوان گردد
خواهی که مه و زهره چون مرغ فرود آید
 
یا مشک سقا پر کن یا مشک به سقا ده
والله که غلط گفتم نی نی همه ما را ده
رخت من و نقد من بردار و به یغما ده
از جام شراب خود یک جرعه به دریا ده
زان می که به کف داری یک رطل به بالا ده
تعداد دفعات مشاهده: 44