متن شعر

جوهر که ز ایزدش همی نامد یاد

جوهر که ز ایزدش همی نامد یاد
وز مرتبه آفتاب را بار نداد

از مرگ به یک تپانچه در خاک افتاد
احسنت ای مرگ هرگزت مرگ مباد

تعداد دفعات مشاهده: 102