متن شعر

دگر نوبت، چو باد نوبهاری

دگر نوبت، چو باد نوبهاری
به عاشق برد بوی دوستداری

به هوش آمد، بنالید از خطابش
نوشت این چند بین اندر جوابش

تعداد دفعات مشاهده: 378