متن شعر

بی برگ گلش جامه قبا خواهم کرد

بی برگ گلش جامه قبا خواهم کرد
باری بنپرسی که چرا خواهم کرد

آمد خط او و ورق گل بگرفت
یعنی که من این ورق فرا خواهم کرد

تعداد دفعات مشاهده: 209