متن شعر

رنگ بر روی گل آید ز وفاداری ما

رنگ بر روی گل آید ز وفاداری ما
سرو بر خویش ببالد ز هواداری ما

به دم عیسی اگر ناز کند جا دارد
نسخه از چشم تو برداشته بیماری ما

(آنقدر در دهن تیغ تغافل باشیم
کآورد خوی تو ایمان به وفاداری ما)

تعداد دفعات مشاهده: 486