متن شعر

دل پیشکش نرگس مستت آرم

دل پیشکش نرگس مستت آرم
جان تحفهٔ آن زلف چو شستت آرم

سرگردانم ز هجر، معلومم نیست
در پای که افتم که به دستت آرم؟

تعداد دفعات مشاهده: 134