متن شعر

بیار مطرب بر ما کریم باش کریم

بیار مطرب بر ما کریم باش کریم
دلم چو آتش چون در دمی شود زنده
بیامد آتش و بر راه عاشقان بنشست
ندا رسید به آتش که بر همه عشاق
گلیم از آب چو خواهی که تا برون آری
چو بایدت که تو را بحر دایه وار بود
درست و راست شد ای دل که در هوا دل را
الف مباش ز ابجد که سرکشی دارد
 
به کوی خسته دلانی رحیم باش رحیم
چو دل مباش مسافر مقیم باش مقیم
که ای مسافر این ره یتیم باش یتیم
چو شعله​های خلیلی نعیم باش نعیم
به زیر پای عزیزان گلیم باش گلیم
مثال دانه در رو یتیم باش یتیم
درست راست نیاید دو نیم باش دو نیم
مباش بی دو سر تو چو جیم باش چو جیم
تعداد دفعات مشاهده: 70