متن شعر

ای دوست، بیا، که با تو باقی دارم

ای دوست، بیا، که با تو باقی دارم
با هجر تو چند وثاقی دارم؟

در من نظری کن، که مگر باز رهم
زین درد که از درد عراقی دارم

تعداد دفعات مشاهده: 111