متن شعر

آنجا که تویی عقل کجا در تو رسد؟

آنجا که تویی عقل کجا در تو رسد؟
خود زشت بود که عقل ما در تو رسد

گویند: ثنای هر کسی برتر ازوست
تو برتر از آنی که ثنا در تو رسد

تعداد دفعات مشاهده: 217