متن شعر

ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی

ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی
چون ساکنان آسمان خود گوش ما برتافتند
ای تو نهاده یک قدم بگذشته از هر دو جهان
خود پرده​ها و قافیه وآنگه خراب عشق تو
عقل از تو بی​عقلی شده عشق از تو هم حیران شده
 
میخانه​ها برهم زدی تا سوی میدان تاختی
تو سبلتان برتافتی هم سوی ایشان تاختی
آه پس کدامین عرصه بد تا تو بر اسبان تاختی
تو پرده​ای نگذاشتی چون سوی انسان تاختی
مر جسم را خود اسم شد تو چونک بر جان تاختی
تعداد دفعات مشاهده: 52