متن شعر

آن بحر که دم به دم فزون میجوشد

آن بحر که دم به دم فزون میجوشد
وز حسرت او هزار خون میجوشد

گویی که به نوعی دگر و شکل دگر
هر لحظه ز هر ذرّه برون میجوشد

تعداد دفعات مشاهده: 206