متن شعر

روح زیتونیست عاشق نار را

روح زیتونیست عاشق نار را
روح زیتونی بیفزا ای چراغ
جان شهوانی که از شهوت زهد
پس به علت دوست دارد دوست را
چون شکستی جان ناری را ببین
گر نبودی جان اخوان پس جهود
جان شهوت جان اخوان دان از آنک
جان شهوانی​ست از بی​حکمتی
گشت بیمار و زبان تو گرفت
قبله شمس الدین تبریزی بود
 
نار می​جوید چو عاشق یار را
ای معطل کرده دست افزار را
دل ندارد دیدن دلدار را
بر امید خلد و خوف نار را
در پی او جان پرانوار را
کی جدا کردی دو نیکوکار را
نار بیند نور موسی وار را
یاوه کرده نطق طوطی وار را
روی سوی قبله کن بیمار را
نور دیده مر دل و دیدار را
تعداد دفعات مشاهده: 67