متن شعر

(سپندی شد عقیق صبر در زیر زبان ما را

(سپندی شد عقیق صبر در زیر زبان ما را
به داغ تشنگی تا چند سوزی زان لبان ما را؟)

(کمان بیکار گردد چون هدف از پای بنشیند
نه از رحم است اگر بر پای دارد آسمان ما را)

تعداد دفعات مشاهده: 526