متن شعر

هله آن به که خوری این می و از دست روی

هله آن به که خوری این می و از دست روی
چرخ گردان به تو گردد که تو آب اویی
ماهیی لیک چنان مست توست آن دریا
صدقات همه شاهان که سوی نیست رود
سابق تیزروانی تو در این راه دراز
کسب عیش ابد آموز ز شمس تبریز
 
تا به هر جا که روی خوشدل و سرمست روی
ماه چرخی چه زیان دارد اگر پست روی
همه دریا ز پی آید چو تو در شست روی
رو سوی هست نهد چون تو سوی هست روی
وز ره رفق تو با این دو سه پابست روی
تا در آن مجلس عیشی که جنان است روی
تعداد دفعات مشاهده: 44