متن شعر

هر دل که به بحرِ بینشانی افتاد

هر دل که به بحرِ بینشانی افتاد
در روغنِ مغزِ زندگانی افتاد

زان کون که جای غایبان بود گذشت
در عینِ حضورِ جاودانی افتاد

تعداد دفعات مشاهده: 197