متن شعر

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد
بنمود جمال و عاشق زارم کرد

من خفته بدم به ناز در کتم عدم
حسن تو به دست خویش بیدارم کرد

تعداد دفعات مشاهده: 986