متن شعر

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
گر صورت بی​صورت معشوق ببینید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
آن خانه لطیفست نشان​هاش بگفتید
یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت
با این همه آن رنج شما گنج شما باد
 
معشوق همین جاست بیایید بیایید
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید
از خواجه آن خانه نشانی بنمایید
یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
تعداد دفعات مشاهده: 70