متن شعر

بر روز ستاره تا کی افشانی بس

بر روز ستاره تا کی افشانی بس
در روز ستاره بالله ار بیند کس

دهرت ز مراد خویش دارد محروم
یا دست جهان ببند یا پای هوس

تعداد دفعات مشاهده: 397