متن شعر

ای کاش! بدانمی که من کیستمی؟

ای کاش! بدانمی که من کیستمی؟
تا در نظرش بهتر ازین زیستمی

یا جمله تنم دیده شده، تا شب و روز
در حسرت عمر رفته بگریستمی

تعداد دفعات مشاهده: 238