متن شعر

ای مجلس تو چو بخت نیک اصل طرب

ای مجلس تو چو بخت نیک اصل طرب
وین در سخنهات چو روز اندر شب


خورشید سما را چو ز چرخست نسب
خورشید زمینی و چو چرخی چه عجب

تعداد دفعات مشاهده: 254