متن شعر

دردی که ز تو به حاصلم میآید

دردی که ز تو به حاصلم میآید
دور از رویت دل گسلم میآید

تیرِ مژه از کمانِ ابرو آخر
چند اندازی که بر دلم میآید

تعداد دفعات مشاهده: 107